Skocz do zawartości

Domy wodne a karma


Luna
 Share

Polecane posty

Kolejny fragment z "Astrologia,Karma, Transformacja" Stephena Arroyo:

 

"Tak zwane domy wodne (domy 4, 8, 12) są nazywane „trójcą duszy" lub „trójcą psychiczną" i razem
stanowią inny główny czynnik odnoszący się do osobistej karmy.
Wprawdzie, sam dwunasty dom jest nazywany w astrologii tradycyjnej domem długów karmicznych,
to jednak każda karma jest zadłużeniem, które uwiązuje nas do poziomu świata materialnego i
ograniczonego zakresu świadomości. A jako że wszystkie domy wodne wiążą się z przeszłością, z odruchami
warunkowymi, które obecnie są instynktowne i które działają poprzez emocje, więc wszystkie
te domy wiążą się też z karmą. Na pewnym poziomie domy te powiązane są z najgłębszymi
tęsknotami duszy, tęsknotami, które w swej prawdziwej naturze są przynajmniej częściowo
nieświadome.

Cykl domów wodnych pokazuje procesy osiągania świadomości przez przyswajanie
esencji przeszłości i pozwala odejść pozostałościom, które przetrwały poza czas ich przydatności.
Zanim dusza będzie mogła wyrazić się w czystej formie, musi zostać oczyszczona z odpadków
emocjonalnych i usuwanych emocjonalnych wzorów zachowania. Osoby z silnie zaznaczonymi
domami wodnymi żyją własnym wnętrzem i są niezmiernie trudne do poznania (szczególnie jeśli
Słońce, symbol indywidualnego Ja, jest w jednym z tych trzech domów). Bardzo dużo ich energii
życiowej działa na poziomie podświadomym, a na wiele z ich motywacji mają wpływ irracjonalne,
niemożliwe do wyjaśnienia i często dezorientujące niuanse. Ich wrażliwość jest nieprzewidywalna,
jako że nigdy nie wiadomo, co zaktywuje ich dawne zasoby pamięci, podrażni dawne bolesne
miejsce lub ożywi kłopotliwy kompleks. Dlatego wszystkie te domy mają bliski związek z potrzebą
osiągnięcia spokoju emocjonalnego i wolności od przeszłości. Każda osoba z głównym akcentem w
horoskopie urodzeniowym położonym na te domy ma potrzebę wyrzucenia na powierzchnię
natręctw i lęków wywołanych przez przeszłe doświadczenia oraz pozwolenia tym odczuciom, aby
uległy wyjaśnieniu przy pełnej świadomości.


Richard Ideman - astrolog, który był pionierem w przeformułowywaniu pojęć astrologicznych w
powiązaniu z terminologią psychologiczną, podaje, że domy wodne mogą wskazywać na różne typy
lęku: lęk powrotu do stanu bezradnego dzieciństwa (4 dom), lęk zakazów społecznych (8 dom), lęk
chaosu (12 dom). Skąd pochodzą te lęki? Oczywiście z przeszłości, czy to z przeszłych uwarunkowań
i szczególnego typu treningu, czy też z pewnych rodzajów przeżyć traumatycznych lub szoków.
Dlatego planety znajdujące się w domach wodnych reprezentują skłonność w kierunku ekspresji,
która jest zabarwiona wzorami karmicznymi, uprzedzeniami emocjonalnymi czy nieświadomymi
pobudkami i lękami. Często wskazują one na obecność upiorów z przeszłości, które nawiedzają daną
osobę, a fakt, że są one co najmniej częściowo nieuświadamiane, wyjaśnia, dlaczego te zespoły
energii tak często przyczyniają się do podkopania świadomego nastawienia do życia. Te siły,
impulsy i energie oczekują, można by tak powiedzieć, na powtórne narodzenie przez nasz
świadomy wysiłek i nie opuszczą nas one w pokoju, póki nie stawimy im uczciwie czoła i nie uwolnimy
tych energii przez odważne działanie.


Planety w domach wodnych pokazują, co dzieje się na ledwie uchwytnych lub podświadomych
poziomach psychiki oraz źródła ukryte pod powierzchnią doświadczenia obecnego życia, które
chociaż tkwią w odległej przeszłości, są ciągle żywe i stanowią główne zagęszczenie energii
życiowej. Jak długo pozostajemy nieświadomi tej strony naszej natury, tak długo energia i funkcje
psychiki reprezentowane przez planety w domach wodnych są niedostępne dla świadomego nimi
pokierowania i twórczego wykorzystania. Jednak, kiedy te elementy naszego ja staną się świadome,
mogą ożyć z wielką siłą. Okoliczność, że planety w domach wodnych często ujawniają czynniki
naszego życia, które przekraczają przytłaczają i podkopują naszą świadomą orientację, jest mile
widziana, ponieważ świadome ego jest często uczepione ograniczonego zakresu ekspresji i dlatego
potrzebuje okresowej konfrontacji z głębszymi źródłami życia znajdującymi się w naszym wnętrzu.
Takie doświadczenia mogą być odświeżające, ponieważ własny upadek, samozniszczenie, chaos lub
zupełny rozpad świadomej ego-osobowości, doświadczane przez osobę mającą najsilniej zaznaczone
domy wodne, mogą uczynić ją otwartą na wgląd duchowy i oświecenie.

Silne uwydatnienie domów
wodnych może wskazywać, że czynniki te w życiu danej osoby walczą o uznanie, którym jest
przyjęcie ich do jasnej świadomości. Zauważmy, że angielskie słowo „uznanie" (recognition) znaczy
też to samo co rozpoznanie czy powtórne poznanie w odniesieniu do przeszłej wiedzy o tych czynnikach,
która to wiedza jest obecnie zapomniana lub nie uświadamiana. Negatywne efekty
emocjonalne związane z planetami w tych domach, znajdującymi się w napiętych aspektach, mogą być
często zmniejszone przez świadome uznanie symbolizowanych w ten sposób sił życiowych i
zważanie na nie w ten właśnie sposób, jak starożytne oddawanie czci każdej z planet jako bóstwu
(tj. uniwersalnej mocy lub prawu), wiedząc, że boska sprawiedliwość na pewno nie ominie kogoś, kto
butnie ignoruje żądania sił wyższych.
Dla wypunktowania specyficznych znaczeń domów wodnych możemy dokonać następującego
podsumowania:


Czwarty dom ujawnia uwarunkowania, które wiążą nas w obecnym życiu do rodziny, domu,
poczucia prywatności i spokoju domowego, jak również innych pokrewnych czynników
bezpieczeństwa. Jest on powiązany z przyswajaniem przez nas doświadczenia w młodości i ze
zrozumieniem charakterystycznych więzów karmicznych z rodzicami lub innymi osobami, które
miały silny wpływ na nasze wychowanie. Czwarty dom reprezentuje także tęsknotę za spokojnym
środowiskiem, gdzie pojedyncza osoba może mieć poczucie bezpieczeństwa i opieki. Ci, którzy
mają zaakcentowany w horoskopie ten dom, mają nie tylko skłonność do odczuwania potrzeby takiego
środowiska dla siebie, ale również skłonność do chroniącego i opiekuńczego zachowania wobec
innych. Zauważmy jednak, że pewne planety w czwartym domu, szczególnie Uran i Mars,
zmniejszają szansę na to, że dana osoba będzie przejawiała spokój (w tej sferze życia). Spokoju, za
którym tęsknią, osoby te poszukują często w bardzo prywatnym stylu życia i/lub oderwaniu się od
niepokoju emocjonalnego burzliwych stosunków rodzicielskich, starając się go uzyskać albo przez
dystans fizyczny, albo też przez bardziej subtelne dojście do porozumienia ze swoimi uczuciami
dotyczącymi własnych rodziców na poziomie własnego wnętrza.


ósmy dom, podobnie, ujawnia silną potrzebę prywatności, a dana osoba jest zwykle raczej trudna do
poznania na poziomie intymnym. W przeciwieństwie jednak do osoby typu czwartego domu, osoba ta
nie jest usatysfakcjonowana posiadając jedynie prywatność, chce ona również mocy. Ten rodzaj ludzi
jest silnie motywowany do stosowania różnego rodzaju potężnych wpływów w świecie, z
jednoczesnym utrzymaniem znacznej dyskrecji. Jest to zwykle motywacja nieodpartego rodzaju,
popychająca daną osobę do wkładania wysiłku w realizację różnych celów, do których jest
karmicznie przywiązana. Ósmy dom pokazuje przeszłe uwarunkowania z poprzednich wcieleń,
których byliśmy wtedy świadomi, a które ciągle oddziałują w sposób instynktowny, i od których
wywodzi się wielka energia emocjonalna, z głębszych niż świadome - źródeł. Planety w
ósmym domu pokazują tendencje emocjonalne mające charakter przymusowy, które próbujemy
kontrolować i zwykle trzymać w tajemnicy, ale które pomimo tego służą groźnym siłom obecnym w
naszym życiu. Trudno jest wyeliminować te popędy używając samej siły woli, jak czyni wielu
ludzi z uwydatnionym Plutonem, Skorpionem czy ósmym domem, ale popędy te mogą być
przekształcone lub odrodzone i uszlachetnione przez podjęcie samouzdrawiania powiązanego z
natężonym bezpośrednim doświadczeniem. Samo tylko stłumienie lub zastosowanie samodyscypliny
nie jest nigdy wystarczające do uporania się z czynnikami życiowymi związanymi z planetami w
ósmym domu. Trzeba wejść między ludzi i nauczyć się podejmować czasami ryzyko, aby pozwolić
energii przepływać swobodnie, a głębokim uczuciom i popędom wyjść na powierzchnię. Ósmy dom
może więc być odniesiony do przyswajania doświadczeń z wielu wcieleń związanych z seksualnością,
do wartości związanych ze stosunkami intymnymi i odpowiedzialnością związaną z użyciem tych
rodzajów mocy, które uderzają w innych. Ósmy dom reprezentuje tęsknotę za głębszym spokojem
emocjonalnym, który będzie pomagał tej osobie w zmniejszeniu presji, którą zbyt długo
wywierały mające charakter przymusowy emocje i instynkty. Naturalnie ten spokój i zaspokojenie są
powiązane z pociągiem duszy do ostatecznego bezpieczeństwa i spokoju (zbawienia!), które mogą być
osiągnięte jedynie przez stanie się wolnym od pożądań i natrętnych zachcianek. Ale tylko względnie
mała ilość osób z uwydatnionym ósmym domem uświadamia sobie prawdziwą naturę swoich
głębszych pociągów. Przeciwnie, osoby takie często rozglądają się za sposobami osiągnięcia
spokoju emocjonalnego poprzez próby zaspokojenia swoich emocji (za pomocą pieniędzy,
seksu, siły oddziaływań w realnym świecie, wiedzy okultystycznej itp.), a nie poprzez pracę nad
przerośnięciem potężnej władzy, którą mają nad nimi ich własne emocje, aby w ten sposób
doświadczyć emocjonalnego spokoju jako naturalnego, ubocznego produktu zaangażowania
się w samouzdrawianie zgodne z drogami rozwoju duchowego.


Dwunasty dom, w kontraście do poprzednich, ujawnia wpływy będące w sposób oczywisty
całkowicie poza naszą kontrolą. Często jest jasne dla takiej osoby, że nie będzie ona zdolna do
zaspokojenia swoich wewnętrznych ciągot przez jakąkolwiek zwykłą działalność, chociaż ta
oczywistość może kosztować ją lata cierpienia, zanim ją sobie uświadomi. Tęsknota za
emocjonalnym spokojem z ósmego domu jest tutaj jeszcze ciągle obecna, ale jest ona zlana ze
świadomością potrzeby ostatecznego spokoju dla duszy. Planety w urodzeniowym dwunastym domu
symbolizują siły, które często nas przytłaczają i z którymi możemy poradzić sobie skutecznie jedynie
przez nakierowanie tych energii na ideał inspirujący nas zarówno wewnętrznie, w kierunku
większego samopoznania i poświęcenia dla „jedności" (oneness) całego świata, jak i zewnętrznie w
kierunku większej szczodrości ducha i służenia innym. Dom ten wiąże się z procesem przyswajania
obszernego zakresu doświadczenia we wszystkich wymiarach życia, szczególnie w wywiązywaniu
się z naszych obowiązków wobec wszystkich innych istot żywych. Dzięki pewnemu rodzajowi
poświęcenia, praktyce duchowej czy bezinteresownej pomocy, dana osoba rozpoczyna osiąganie
wolności od skutków przeszłych działań i od towarzyszących im wrażeń psychicznych. Kontakt z
rozległą panoramą doświadczenia z przeszłego życia może również umożliwić tej osobie wyrażenie
nieograniczonej, niepohamowanej wyobraźni w sztukach twórczych, jak również proste zrozumienie i
wczucie się w cierpienie i radość wszystkich żyjących stworzeń.

 

Zarówno ósmy, jak i dwunasty dom
powiązane są z okultyzmem oraz dociekaniami i praktykami metafizycznymi, doznawaniem na
głębokim poziomie jakby wstępu (czy zapowiedzi) do pewnego rodzaju odrodzenia oraz z
bezpośrednią świadomością realności istnienia zarówno duchowych, jak i psychicznych wymiarów
życia. Podstawowa różnica pomiędzy ósmym a dwunastym domem jest taka, że podczas gdy wpływy
planet w ósmym domu muszą być przez nas doświadczone w bezpośredniej konfrontacji i
przepracowane, to wpływy planet w dwunastym domu mogą często zostać przez nas przekroczone. W
pierwszym przypadku dana osoba wyrzuca na powierzchnię stare skłonności, aby poddać je przemianie
przez bezpośrednie i głębokie zaangażowanie, podczas gdy w drugim wznosi się całkowicie ponad te
problemy.


Z powyższych wyjaśnień można wywnioskować, że planety w domach wodnych mają potężny
wpływ na ledwie uchwytnych poziomach istnienia. Ich wpływ jest więc nie zawsze oczywisty i łatwy
do interpretacji. Z mojego doświadczenia wiem, że domy 4, 8 i 12 w horoskopie urodzeniowym są
najtrudniejszymi domami do interpretacji, ponieważ nigdy nie wiadomo, na jakim poziomie ujawnią
się te energie. Przykładowo, Saturn w dowolnym z domów wodnych może wskazywać na sztywność
na głębokich poziomach psychiki, na podświadomy opór przed własną ekspresją emocjonalną. W
pewnych przypadkach występuje znaczący strach i wycofujące usposobienie lub silne poczucie
winy, obowiązku lub uogólnionej depresji emocjonalnej, którymi przesiąknięta jest czyjaś świadomość.
Ale czasem te same osoby posiadają bardzo głębokie zrozumienie okultyzmu i sił
podświadomych.

Przykładowo: Sigmund Freud, astrolog Vivian Robson i teozof Annie Bessant
mają Saturna właśnie w dwunastym domu. Kilka innych przykładów dotyczących planet w
domach wodnych może posłużyć do stworzenia bardziej całościowego obrazu tego, do czego
odnoszą się moje rozważania.

Przy księżycu znajdującym się w domach wodnych czyjeś poczucie
wewnętrznego bezpieczeństwa czy oparcia emocjonalnego może być mgliste lub nieświadome.
Dlatego poczucie ładu jest często bardzo potrzebne dla podparcia czyjegoś poczucia bezpieczeństwa
i jest to być może wyjaśnienie, dlaczego tak wielu astrologów ma Księżyc w tych domach. Wydaje
się, że znajdują oni w takich dociekaniach oparcie i poczucie ładu, których potrzebują.

Przy Merkurym w domach wodnych, kluczowa w sposobie działania umysłu jest raczej intuicja, niż
ścisła logika. Spostrzeganie i komunikacja są często pogmatwane, ale bywają też niezmiernie
subtelne i ostre. Taki umysł w sposób naturalny dąży w kierunku głębszego myślenia i chociaż mogą
występować natrętne sposoby myślenia, często występuje talent do studiów i pisarstwa z dziedzin
okultystycznych, duchowych i związanych z psychiką.

Przy Marsie w tych domach, dana osoba
jest często popychana przez siły poza jej kontrolą i jej najsilniejsze dążenia mogą nie mieć łatwego
do określenia celu i charakteru. Osoba taka może być ściągana do motywu swojej obsesji, jak
Vincent Van Gogh, który miał Marsa w dwunastym domu lub też może nakierować swoje
namiętności na energiczną walkę dla tych, którzy są w kłopocie lub też przeciwko swoim własnym,
negatywnym tendencjom. To ostatnie podejście może ją zaprowadzić do bycia zbyt surową dla
siebie, ale jednak nie można zaprzeczyć, że Mars w domach wodnych może być skutecznym
stymulatorem samorozwoju.
Wenus w domach wodnych wskazuje generalnie na to, że dana osoba nie może znaleźć satysfakcji
emocjonalnej w żadnej zwyczajnej, powierzchownej działalności czy też w takim związku; jest to
fakt nad którym bardzo ubolewają niektórzy pisarze astrologiczni. Jednak ten właśnie fakt może
prowadzić daną osobę do bardziej owocnego poznania swojego wewnętrznego życia lub rozpoczęcia
nakierowywania swoich energii na cele duchowe, jako środka osiągnięcia satysfakcji
emocjonalnej. Osoba taka potrzebuje czasem samotności, aby wgłębić się w świat wewnętrzny.
Przy Jowiszu w tych domach potrzeby religijne mogą być zaspokojone jedynie przez dostrojenie się
do głębszych sił życiowych.

Często występuje wewnętrzna szczodrość ducha, która podtrzymuje tę
osobę podczas ciężkich okresów, kiedy wszystko w świecie zewnętrznym wydaje się ponure. Przy
posiadaniu w domach wodnych którejś z planet transsaturnicznych, występują często znacząca
wrażliwość psychiczna i/lub wyraźnie działające siły podświadome.


W skrócie, planety w domach wodnych ujawniają to, co nie może być znalezione lub też łatwo
doświadczone w satysfakcjonujący sposób na powierzchni życia, ale co może się dokonać w głębiach
świadomości. Każda planeta znajdująca się w domu wodnym może być więc interpretowana jako
jakiś aspekt czyjejś natury, jako wymiar doświadczenia życiowego, który dana osoba może wypełnić
jedynie przez wniknięcie do własnego wnętrza. Ta osoba musi stać się poszukiwaczem, badaczem
wewnętrznego wymiaru istnienia, zanim osiągnie dostateczne zrozumienie życia wewnętrznego,
umożliwiające jej zaspokojenie odczuwanych przez nią tęsknot. Dlatego planety znajdujące się w
tych domach pokazują te aspekty istnienia, które są najbardziej problematyczne, kiedy dana osoba
jest duchowo niedojrzała, kiedy nie podjęła jeszcze określonych kroków dla zrozumienia i stawienia
czoła swojej wewnętrznej naturze i swoim potrzebom. Kiedy ktoś raz dostrzeże bardziej subtelny cel
kryjący się poza tymi tęsknotami i przyczyną chwilowych frustracji czy ciągot, jest już na dobrej
drodze do doświadczenia koniecznej przemiany świadomości."

  • Gratuluję! 2
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 years later...

Dołącz do rozmowy

Możesz zacząć pisać teraz i zarejestrować się później. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst

  Maksymalna ilość emotikon wynosi 75.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

 Share

×
×
  • Utwórz nowe...